El niu de la ciència
Descripció
Aquest espai s’organitza en diferents contextos amb materials específics per a cada un d’ells. En el context sensorial, està format per diferents olors, pedres minerals i closques, que permeten obtenir diferents sensacions al tacte. També hi ha canyes de bambú per gaudir del so que proporcionen. Dins el context d’observació, trobem un microscopi i lupes per observar els diferents elements de la natura, que durant tot el curs escolar anirem obtenint aprofitant les diferents estacions de l’any. En el context de descans trobem diferents llibres i contes relacionats amb la natura, per tal que els infants, puguin establir connexions entre el que manipulen, observen i el que veuen. I per acabar, en el context de manipulació caixes amb diferents materials per poder manipular i experimentar amb elles.
Objectius
  • Establir relacions afectives positives comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració al grup.
  • Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús d’objectes i orientació en l’espai quotidià.
  • Actuar sobre la realitat immediata i descobrir l’organització d’aquesta, a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives.