Home Prevenció de la Covid-19 a les escoles bressol
Prevenció de la Covid-19 a les escoles bressol Cavall de Cartró
Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
Després del confinament i amb l’inici del nou curs escolar, Cavall de Cartró continua treballant per a oferir la recuperació de l’activitat a les escoles bressol, oferint entorns segurs pels infants, les seves famílies i els equips de professionals.

Des de Cavall de Cartró s’ha elaborat un Pla d’inici interdisciplinari pel curs 2020-2021, on han intervingut tots els departaments que formen part de l’escola bressol. D’aquest pla d’actuació han sorgit els diferents procediments:

  • Procediment de neteja i desinfecció de l’escola bressol.
  • Manual de bones pràctiques higiènico-sanitàries davant la COVID-19.
  • Procediment de mesures preventives enfront del SARS-CoV-2 a la cuina i menjadors.
  • Pla d’obertura específic per cada escola bressol.
A grans trets, la higiene de mans continua sent una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes, així com del personal docent i no docent. Pels moments que no sigui possible rentar-se les mans amb aigua i sabó, es posarà a disposició hidrogels per garantir la higienització de les mans.

L’ús de mascaretes, segons les indicacions del PROCICAT, és obligatori pels majors de 5 anys, i recomanables de 3 a 5 anys tant en espais oberts com tancats, encara que es pugui garantir la distancia d’1,5 metres. Per tant, excepte els infants, totes les persones que entrin dins del recinte de l’escola bressol hauran d’anar amb la mascareta posada.

Segons indicacions de la Generalitat, s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distancia interpersonal ha de ser 1,5 m, excepte en el cas d’establir grups de convivència estables.

Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
A les escoles bressol agruparem als infants en grups de convivència estables, i se’ls hi assignarà unes persones referents i una estança. Dins l’estança no caldrà mantenir la distància de seguretat, però si garantir la neteja i desinfecció tant de l’espai com dels materials. Les estances han de continuar sent espais acollidors i enriquidors, on els infants tinguin diferents propostes engrescadores perquè desenvolupin les seves capacitats.

No es podrà accedir a l’escola bressol en els següents casos:

  • Simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, o qualsevol altre quadre infecciós).
  • Convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Respecte al control de simptomatologia, les famílies s’hauran de responsabilitzar de l’estat de salut dels seus infants, i les persones que accedeixin a la llar hauran de garantir que compleixen els requisits d’accés al centre.

Per a la prevenció de la Covid-19, els plans d’obertura de les escoles establiran els circuits i horaris d’entrada i de sortida dels infants. Per accedir al centre, s’haurà d’utilitzar mascareta, ús de peücs o bé canvi de calçat i rentat de mans. Cada grup tindrà assignada una estança i s’establiran torns per la utilització d’espais comuns on no es pugui garantir la distancia d’1,5m entre infants que no siguin del mateix grup de convivència. Entre torns, es netejarà i desinfectarà l’espai abans de tornar a utilitzar-lo.

El projecte educatiu de l’escola mantindrà l’infant com el protagonista dels seus aprenentatges, tot fomentant la descoberta i l’experimentació. Es potenciarà la imaginació i la creativitat. I es continuarà donant resposta a les necessitats individuals, sempre potenciant les capacitats i respectant els ritmes.

Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
El servei de menjador de l’escola bressol es garantirà en la mateixa modalitat que es venia prestant, ja sigui via càtering o cuina in situ. Se seguiran els procediments marcats pel departament de Seguretat Alimentària. Els menús els continuarà fent la Nutricionista de Cavall de Cartró.

Es formarà a totes les persones professionals amb els nous procediments i se’ls realitzarà la prova de detecció de la Covid-19 de forma periòdica. Com a norma general, els equips podran compartir espais on puguin garantir una distancia d’1,5m i anar amb mascareta quirúrgica. En cas contrari, s’establiran torns per utilitzar els espais, prèvia neteja i desinfecció. Els equips seguiran tenint a la seva disposició els guants per al seu ús habitual i s’incorporaran les mascaretes, les pantalles de protecció per a realitzar tasques on pugui haver-hi esquitxades i el gel hidroalcohòlic per als moments on no sigui possible el rentat de mans amb aigua i sabó.

El gran canvi ve donat per la implementació dels procediments de neteja i desinfecció dels centres, on s’han incorporat productes adients per garantir la desinfecció i s’han incrementat les freqüències de neteja i desinfecció, en funció de les zones.

Tant la creació com la implantació del procediment s’ha executat amb el Departament de Qualitat i Medi Ambient.